ข้อกำหนด&เงื่อนไขการให้บริการ

วัตถุประสงค์หลักของ ” www.สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ www.siamcreditcenter.com ”
ช่วยส่งเสริม แจ้ง ประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่น การบริการต่างๆ อาทิ เช่น สินเชื่อบุคคล บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด รวมถึงบริการอื่นๆ ของธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ (ตามความเป็นจริงทุกประการ)
รวมถึง ห้บริการด้านการจัดหา ผู้ต้องการใช้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินรายย่อย ทั้งบัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคล สินเชื่อกรุงศรี สินเชื่อเฟริสช้อยส์ สินเชื่อบ้าน ร้านค้ารับบัตรเครดิต และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ในการเป็นตัวแทนจัดหาจากธนาคารและสถาบันการเงินชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรี ธนาคารยูโอบี ธนาคารธนชาต ธนาคารแห่งประเทศจีน ธนาคารอิสลาม บริษัทบัตรกรุงไทย บริษัทบัตรกรุงศรีอยุธยา บริษัทอยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส บริษัทซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง และอื่นๆ อีกหลายสถาบันการเงิน ได้ให้ความสำคัญอย่างสุงสุด ในมาตราฐานการทำงาน การบริหารงานและการจัดการ ตามมาตรฐานการทำงานร่วมของกับสถาบันการเงิน ต่างๆ ด้วยเครื่องมือและระบบการจัดการด้านซอฟแวร์ และ เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย รวมถึงใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์เพื่อให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จ.

[ คำเตือน / ข้อกำหนดการให้บริการ ” www.สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ www.siamcreditcenter.com ” ]

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์นี้ (“การบริการ”, “เว็บไซต์” หรือ “ไซต์”) แก่ท่านโดยมีเงื่อนไขว่าท่านจะต้อง ยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไข และการบอกกล่าวในข้อกำหนดการให้บริการนี้โดยไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้น โปรดอ่านข้อกำหนดการให้บริการต่อไปนี้ เพราะเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับท่านในฐานะผู้ใช้ (“ผู้ใช้”) และการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน ด้วยการใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านตกลง ยินยอมตามข้อกำหนด เงื่อนไขและการบอกกล่าวดังกล่าวทุกประการ ถ้าหากท่านไม่ตกลงยินยอมตามข้อกำหนด เงื่อนไข และการบอกกล่าว ดังกล่าวทุกประการแล้วโปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้หรือข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้

การให้สิทธิโดยจำกัด
ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อกำหนดการให้บริการนี้ สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com ให้สิทธิไม่เด็ดขาด ไม่อาจโอนได้และมีข้อจำกัดแก่ผู้ใช้ในอันที่ จะใช้และแสดงซ้ำเว็บไซต์นี้และข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงว่าจะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้ ท่านได้รับ อนุญาตให้ดูและนำข้อมูล (“เอกสาร”) ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ การให้สิทธิ์อันมีข้อจำกัดนี้ไม่ถือ เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในเอกสารและสำเนาของเอกสาร และอยู่ใต้บังคับของเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ท่านจะต้องเก็บบรรดาประกาศเรื่องลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆในเอกสารเหล่านั้นไว้ด้วย
2. ท่านจะต้องไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง ผลิตซ้ำ พิมพ์เผยแพร่ เผยแพร่ หรือใช้เอกสารนั้นเพื่อประโยชน์ในทางพาณิชย์หรือเพื่อการสาธารณะ และ
3. ท่านจะต้องไม่โอนเอกสารให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงและตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการให้บริการนี้

การให้สิทธิ์อันจำกัดนี้ไม่รวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือความลับทางการค้าไม่ว่าในรูปแบบใด ท่านตกลงว่าในการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ และตกลงที่จะป้องกันการใช้เอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้ระบุให้ทำได้ไว้อย่าง ชัดแจ้งในข้อกำหนดการให้บริการนี้

ข้อปฏิเสธความรับผิด
ด้วยการใช้เว็บไซต์นี้ซึ่งรวมทั้งแอปเปล็ทส (applets) ซอฟท์แวร์และเนื้อหาในสิ่งดังกล่าวนั้น ผู้ใช้ตกลงว่าการใช้บริการเป็นความเสี่ยงของท่านเอง ทั้งสิ้นการให้บริการนี้เป็นการให้ “ในสภาพที่เป็นอยู่” โดยไม่มีการรับประกันในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ไม่ว่าจะเป็นการ รับประกัน เกี่ยวกับสารสนเทศ ข้อมูล การบริการ การเข้าถึงโดยไม่ขาดตอน หรือผลิตภัณฑ์ที่จัดให้โดยผ่านหรือเกี่ยวกับการให้บริการนี้ กล่าวโดย เฉพาะคือ สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com ไม่รับประกันใดๆทั้งหมดซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันดังต่อไปนี้ คือ
(1) การรับประกันเกี่ยวกับการมีให้ ความถูกต้อง ประโยชน์ หรือเนื้อหาของสารสนเทศ ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ และ
(2) การรับประกันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ การรับประกันเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ การรับประกันเกี่ยวกับลักษณะอันเหมาะแก่การซื้อขาย หรือ
ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ
ข้อปฏิเสธความรับผิดนี้ใช้บังคับกับความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการไม่ทำงาน ความผิดพลาด การละเว้นการกระทำ การขาดตอน การลบทิ้ง ความชำรุดบกพร่อง ความล่าช้าในการทำงานหรือส่งข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวของสายสื่อสาร โจรกรรมหรือการทำลายหรือ การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลง หรือการใช้สิ่งที่บันทึกไว้ ไม่ว่าโดยผิดสัญญา โดยละเมิด โดยประมาทเลินเล่อ หรือด้วยมูลเหตุ ทางคดีอื่นใด แม้ สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com จะได้รับการบอกกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายแล้วก็ตาม

ทั้ง สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com พนักงาน ตัวแทน ผู้สืบสิทธิ์ ผู้รับโอนสิทธิ์ บริษัทในเครือของ สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com หรือผู้ให้เนื้อหาของข้อมูล หรือการบริการต่างไม่มีความ รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลที่สามใดๆในความเสียหายไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม ความเสียหายที่เกี่ยวพัน ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายต่อเนื่อง อันเกิดขึ้นจากการใช้การให้บริการนี้หรือการที่ไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้การให้บริการนี้หรือจากการผิดการรับประกันใดๆ

สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com มิได้เป็น ผู้ให้กู้ หรือผู้ขาย และมิได้เป็นผู้ออกกรมธรรม์ประกันภัย ให้กู้เงิน หรือเสนอให้บริการทางการเงิน หรือทำการแทนสถาบัน การเงินอันเกี่ยวกับการให้บริการนี้ สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com มิได้ให้การรับรอง แนะนำ หรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของผู้ขายบริการทางการเงินที่ร่วมรายการใดๆ . สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com มิได้เป็นตัวแทนของผู้ใช้ หรือสถาบันการเงินใด หรือผู้แทนของบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด การให้บริการนี้เป็นเพียงการบริหารงานและ เกี่ยวพันกับสื่อเท่านั้น ผู้ใช้จะต้องใช้วิจารณญาณของตนเองในการตัดสินว่า ผลิตภัณฑ์ที่จัดมาอันใดจะเหมาะสมที่สุดแก่ความจำเป็นและฐานะ ของตน ผู้ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ท่านเลือกเท่านั้นที่เป็นผู้รับผิดชอบในบริการของตนต่อผู้ใช้ และผู้ใช้ตกลงว่า สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com ไม่ต้องรับผิดใน ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอันใดที่เกิดจากหรือ เกี่ยวพันในทางใดๆกับการบริการของผู้ขายเหล่านั้น

สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com และ/หรือ ผู้ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆที่ร่วมรายการสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งที่จะละเว้น หยุด พักชั่วคราว หรือยกเลิกการเสนอ ผลิตภัณฑ์ใดๆ สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com และ/หรือ ผู้ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ร่วมรายการไม่รับรองว่าราคาและลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เสนอและจัดมาให้โดยผ่านเว็บไซต์นี้จะเป็น ข้อกำหนดที่ดีหรือราคาถูกที่สุดเท่าที่จะหาได้ในตลาด ราคาและลักษณะของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะถูกเปลี่ยนแปลงหรือถอนออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ไม่มีส่วนใดๆของข้อกำหนดการให้บริการนี้จะเป็นข้อเสนอหรือคำมั่นที่จะยึดถือปฏิบัติหรือเป็นสัญญากำหนดอัตราดอกเบี้ยตายตัวใดๆทั้งสิ้น

การใช้เว็บไซต์นี้มีเงื่อนไขว่าผู้ใช้ตกลงจะชดใช้ความเสียหายแก่ สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com และผู้ขายผลิตภัณฑ์เพื่อความรับผิด ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย ซึ่งรวมทั้งความ เสียหายต่อเนื่อง ความเสียหายที่เกี่ยวพัน และค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ อันเกิดโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการเรียกร้องที่เนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์นี้ ของท่าน ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการเรียกร้องที่อ้างข้อเท็จจริงซึ่งหากเป็นจริงก็จะเป็นการผิดข้อกำหนดการให้บริการนี้โดยผู้ใช้

การต่อเชื่อมจากและมายังเว็บไซต์นี้
เพื่อความสะดวก สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงเว็บไซต์อื่นโดยผ่านเว็บไซต์นี้และสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้โดยผ่านเว็บไซต์อื่นได้ ท่านตกลงที่จะเข้า ถึงเว็บไซต์อื่นนั้นโดยผ่านเว็บไซต์นี้ด้วยความเสี่ยงของท่านเองทั้งสิ้น ท่านยอมรับและตกลงว่า สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com ไม่ต้องรับผิดชอบในความถูกต้องหรือการมีอยู่ ของข้อมูลในเว็บไซต์ที่ต่อเชื่อมโยงการต่อเชื่อมกับเว็บไซต์ภายนอกเช่นนั้นไม่เป็นการรับรองผู้สนับสนุน หรือเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ การโฆษณา หรือข้อมูลอื่น ใดในเว็บไซต์นั้นๆโดย สินเชื่อ-บัตรเครดิต.comแต่อย่างใด

ข้อมูลในเว็บเพจมากหลายที่ต่อเชื่อมกับเว็บไซต์ของ สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com มาจากหลากหลายแหล่ง สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com มิได้สร้างสรรค์ แต่ง หรือตรวจสอบเว็บเพจหรือเว็บไซต์ อันไม่เป็นทางการที่ต่อเชื่อมเหล่านั้น ท่านยอมรับและตกลงว่า สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com ไม่ต้องรับผิดชอบ หรือมีความรับผิด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในความเสียหาย หรือการสูญเสียที่เกิดจากหรือที่อ้างว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการอ้างอิงเนื้อหาของข้อมูล สินค้า หรือบริการใดๆที่จัดให้บนเว็บไซต์ภายนอก ต่างๆเหล่านั้น

การบริการออนไลน์
การบริการใดๆที่เข้าถึงได้โดยผ่านอินเตอร์เน็ทและผลิตภัณฑ์ที่เลือกสรร (“การบริการออนไลน์”) เป็นการให้บริการโดยผู้ขายของท่าน และมิใช่ สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com ท่านตกลงว่าจะไม่ทำให้ สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com มีความรับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าประเภทใดๆที่เกิดขึ้นโดยเป็นผลของการรับบริการใดๆจากผู้ขายของ ท่าน การเข้าถึงของท่านอาจถูกจำกัดเป็นครั้งคราวขึ้นอยู่กับการให้บริการของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทของท่าน หรือสถาบันการเงินของท่านอาจจะมีข้อตกลง เกี่ยวกับการให้บริการของตนเองในส่วนของการบริการออนไลน์ของตน ท่านตกลงว่าจะรับผิดชอบต่อค่าใช้โทรศัพท์อันเกี่ยวกับการใช้บริการทาง อินเตอร์เน็ทและบริการออนไลน์ของท่าน

สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือความล่าช้าใดๆในการตอบรับคำขอที่ส่งทางออนไลน์อันเกิดจากปัญหาใดๆ ซึ่งรวมทั้งปัญหาทางเทคนิค อันอยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของ สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com

ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้มา
เพื่อตอบแทนการใช้บริการของผู้ใช้ ท่านตกลงว่า
(ก) จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ครบถ้วนตามที่กำหนดใน แบบคำขอ และ
(ข) ทำให้ข้อมูลดังกล่าวนั้นยังคงเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ครบถ้วนอยู่เสมอ
ถ้าข้อมูลที่ท่านให้มานั้นไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันและไม่สมบูรณ์ครบถ้วน สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com มีสิทธิปิดบัญชีของผู้ใช้และไม่ให้บริการทั้งในปัจจุบันและในอนาคตทั้งหมด ท่านตกลงว่าข้อมูล ที่ท่านหรือผู้ได้รับมอบอำนาจของท่านให้มาไม่ถือว่าเป็นความลับ ไม่มีสิทธิพิเศษหรือลิขสิทธิ์ ท่านได้ให้สิทธิอันถาวรแก่ สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com โดยไม่มีค่าธรรมเนียม และไม่เป็นสิทธิ์แต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้ ทำใหม่ แก้ไข พิมพ์ แปล หรือเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลนั้นโดยประการอื่นใด

ถ้าเป็นไปได้ท่านอาจพิมพ์สำเนาของคำขอของท่านที่ส่งไปแล้วได้ และถ้าคำขอของท่านได้รับอนุมัติท่านอาจจะพิมพ์สำเนาแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บไว้ เป็นส่วนตัวได้ สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆที่เว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการแก้ไขและ/หรือลบทิ้งผลิตภัณฑ์หรือข้อมูล เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดๆที่เสนอโดยผู้ขายที่ร่วมรายการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆหรือโดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะใดๆก็ได้ ผู้ขายเป็นผู้ทำการตัดสินใจ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอันเป็นการดำเนินธุรกิจตามปรกติของผู้ขายและการเสนอก็ได้กระทำโดยเอกสารที่แยกต่างหากต่อผู้ยื่นคำขอที่มีคุณสมบัติครบ ถ้วนตามกฎหมายเท่านั้น ท่านยอมรับและตกลงว่า สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com และผู้ขายที่เข้าร่วมรายการไม่มีความรับผิดหรือรับผิดชอบถ้าหากว่าข้อมูลอันเป็นความลับของ ผู้ใช้ถูกดึงไปและนำไปใช้ในภายหลังโดยผู้รับที่ไม่ประสงค์ให้เป็นผู้รับข้อมูลนั้นๆ ผู้ใช้อาจติดต่อผู้ขายแต่ละรายเพื่อการช่วยเหลือหรือข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com ใช้การเข้ารหัสลับ SSL (SSL encryption) สำหรับข้อมูลที่ลูกค้าให้มาในแบบคำขอ อย่างไรก็ดี สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com ไม่สามารถและไม่รับรองว่าข้อมูลที่ท่าน ส่งมานั้นจะไม่ถูกบุคคลอื่นดึงไปและถูกถอดรหัส

ท่านตกลงว่า สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com และผู้ร่วมทุนอาจเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปและไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ได้ เช่นจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม การเข้าออก ของข้อมูล และสถิติประชากรทั่วไป เป็นต้น. สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com ไม่สามารถ และจะไม่ทำหรือมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างที่ติดไว้หรือส่งมาโดยผู้ใช้หรือผู้ให้ข้อมูลที่เป็นบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม ท่านยอมรับและตกลงว่า สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com มีสิทธิที่จะตรวจสอบการให้บริการด้วยวิธีการทางอีเล็คทรอนิกเป็นครั้งคราวและเปิดเผยข้อมูลได้เท่าที่จำเป็นหรือ เหมาะสมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือคำขอของหน่วยราชการใดๆ เพื่อดำเนินการให้บริการอย่างเหมาะสม หรือเพื่อป้องกันตัวเองหรือผู้ใช้ของตน สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com จะไม่ตรวจสอบหรือเปิดเผยอีเล็คทรอนิกเมล์ส่วนตัวใดๆโดยเจตนาเว้นแต่ที่กำหนดโดยกฎหมาย. สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการติดข้อมูล หรือเอาข้อมูลใดๆออกทั้งหมดหรือบางส่วนที่ตนเห็นด้วยดุลพินิจของตนแต่ฝ่ายเดียวว่าไม่เป็นที่ยอมรับได้หรือไม่พึงปรารถนาหรือไม่เหมาะสมหรือเป็นการ ขัดต่อข้อกำหนดการให้บริการนี้หรือต่อกฎหมายที่ใช้บังคับ. สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com ประกาศเป็นการเฉพาะว่า สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.comจะไม่รับผิดต่อการหมิ่นประมาท การละเมิดสิทธิ์ หรือความรับผิดที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการละเว้นการกระทำในส่วนเนื้อหาของข้อมูลที่ผู้ใช้หรือผู้ให้ข้อมูลที่เป็นบุคคลภายนอกให้มา

ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการ
ท่านยอมรับและตกลงว่าท่านจะต้อง
(ก) เข้าสู่เวิลด์ไวด์เว็บและชำระค่าธรรมเนียมในการเข้านั้นด้วยตนเองและ
(ข) จัดเตรียมอุปกรณ์อันจำเป็นทุกอย่าง ในการต่อเชื่อมกับเวิลด์ไวด์เว็บ ซึ่งรวมทั้งคอมพิวเตอร์และโมเด็ม

ในระหว่างใช้บริการ ผู้ใช้จะต้องไม่กระทำสิ่งต่อไปนี้
จำกัดหรือห้ามผู้ใช้อื่นใดให้หรือได้ประโยชน์จากบริการนี้ หรือ
ติดหรือส่งข้อมูลใดๆที่ผิดกฎหมาย เป็นการฉ้อฉล ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ลามก อนาจาร ลบหลู่ ข่มขู่ เหยียดหยาม เกลียดชัง ด่าทอ หรือที่ไม่พึงประสงค์ ประการอื่นทุกชนิด รวมทั้งโดยไม่จำกัดเฉพาะการส่งข้อมูลที่เป็นหรือส่งเสริมการกระทำที่จะเป็นความผิดทางอาญา เป็นความรับผิดทางแพ่ง หรือขัดต่อ กฎหมายท้องถิ่น กฎหมายของประเทศหรือต่างประเทศ หรือ
ติดหรือส่งการโฆษณา การชักชวน จดหมายลูกโซ่ โครงการแบบปิระมิด โอกาสหรือโครงการการลงทุน หรือการสื่อสารทางการค้าอันไม่ได้เชิญชวนอื่น ใดๆ (ยกเว้นแต่ที่ สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com จะได้อนุญาตโดยชัดแจ้ง) หรือทำการส่งข้อมูลขยะ (spamming) หรือระดมส่งข้อมูล (flooding)
ติดหรือส่งข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ใดซึ่งมีไวรัส, ม้าเมืองทรอย, เวอร์ม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือ
ติด พิมพ์เผยแพร่ ส่ง ทำซ้ำ เผยแพร่ข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือวัสดุอื่นใดที่ได้จากการให้บริการนี้ หรือใช้ประโยชน์ประการอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์เชิง พาณิชย์ (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากผู้ให้ข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือวัสดุอื่นนั้น)
บรรจุขึ้น ติด พิมพ์เผยแพร่ ส่ง ทำซ้ำ เผยแพร่ข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือวัสดุอื่นใดที่ได้จากการให้บริการนี้ซึ่งมีการคุ้มครองตามลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ทางทรัพย์สิน อื่นใดหรืองานดัดแปลงจากสิ่งนั้น หรือใช้ประโยชน์ประการอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู้ถือสิทธิ์ หรือ
บรรจุขึ้น ติด พิมพ์เผยแพร่ ส่ง ทำซ้ำ หรือเผยแพร่ส่วนใดๆของการให้บริการนี้ หรืองานดัดแปลงจากสิ่งนั้นด้วยวิธีใด
การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการให้บริการ
ท่านยอมรับและตกลงว่า สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com อาจยกเลิกรหัสผ่านหรือบัญชีของท่านหรือปฏิเสธไม่ให้เข้าไปในส่วนใดหรือส่วนทั้งหมดของการบริการโดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้าถ้าท่านกระทำการหรือมีกิจกรรมใดซึ่งโดยดุลพินิจฝ่ายเดียวของตน สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com เห็นว่าเป็นการขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดของข้อ กำหนดการให้บริการนี้ ละเมิดสิทธิของ สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com หรือไม่เหมาะสมประการอื่นในอันที่จะให้เข้าถึงต่อไป

ท่านยอมรับและตกลงว่า สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com อาจปฏิเสธท่านด้วยดุลพินิจฝ่ายเดียวไม่ให้เข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ในอินเตอร์เน็ทโดยผ่านเว็บไซต์ของ สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com หรือเข้า ถึงการให้บริการของบุคคลที่สาม สินค้า หรือข้อมูลในอินเตอร์เน็ทโดยผ่านเว็บไซต์ขอ สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com และ สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาอันเกิด จากการไม่ได้บอกกล่าว

ถ้าท่านต้องการซื้อสิ่งใดผ่านการบริการนี้ ท่านอาจจะถูกขอร้องจากผู้ขายหรือผู้ให้ข้อมูลหรือบริการที่ท่านกำลังจะทำการซื้อ เพื่อให้ท่านให้ข้อมูลบางอย่าง ซึ่ง รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้เงินตามบัตรเครดิตหรือการชำระเงินอื่นๆ ท่านตกลงจะไม่ทำให้ สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com ต้องรับผิดสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายไม่ ว่าอย่างใดๆอันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายนั้นกับผู้ขายหรือผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ให้บริการนั้นๆโดยผ่านการให้บริการนี้ ท่านตกลงว่าข้อมูลทั้งหมดที่ท่าน ให้แก่ผู้ขายหรือผู้ให้ข้อมูลหรือบริการผ่านการบริการนี้เพื่อทำการซื้อนั้นถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ผู้ขายและผู้ให้ข้อมูลหรือบริการที่เสนอสินค้า ข้อมูล หรือบริการโดยผ่านการบริการนี้เป็นผู้กำหนดราคาเองและอาจจะเปลี่ยนแปลงราคา หรือกำหนดราคาใหม่ในเวลาใดก็ได้ ท่านตกลงจะชำระค่าธรรมเนียม ทุกอย่างที่ผู้ใช้พึงชำระสำหรับบัญชีและบัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินอื่นใดในราคาที่กำหนดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมนั้นๆ ท่านยังจะต้อง ชำระภาษีใดๆอันต้องชำระสำหรับการซื้อใดๆที่กระทำโดยผ่านการบริการนี้

ข้อกำหนดเบ็ดเตล็ด
สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com มีความตั้งใจให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนและสามารถอ้างอิงได้อย่างไรก็ดีบางครั้งอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ siamcreditcenter.com อาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ในเวลาใดก็ได้